Adatkezelési szabályzat

 

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő HIR Kereskedelmi Információs és Továbbképző Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (7627 Pécs, Bokor u. 21. Cégbírósági bejegyzés száma: 02-09-064578, Adószáma: 11541941-2-02) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a szolgáltatásainak az ügyfelekkel való megismertetését, azok igénybe vételének támogatását, tananyagok közzétételét, az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, Adatkezelő honlapjának használatával, egyes űrlapok kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével megadja az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja Adatkezelő szolgáltatásainak az ügyfelekkel való megismertetése, tanácsadás, tananyagok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

 

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 • Hírlevélre feliratkozás esetén: név, e-mail cím,
 • Üzenet esetén: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet.
 • Tanfolyamra jelentkezés esetén: név, e-mail cím, telefonszám, tanfolyamtípus, megjegyzés.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a weboldalt működtető szerver napló állományaiban eltárolódnak.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

 • Hírlevélre feliratkozás esetén: a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig,
 • Üzenet esetén: az üzenet megválaszolását követő legfeljebb 30 (harminc) napig
 • Tanfolyamra jelentkezés esetén: a szerződéses jogviszony időtartama alatt.

5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelőnek küldött törlési kérelemmel.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott - pl. számviteli előírásokból fakadó - megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes űrlapok kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai:
  • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
  • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 • egyéb személyek kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

 • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. - tárhely-szolgáltatás.

 

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a szervezési és technikai intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely magas szintű adatbiztonságot nyújt.

 

9. Tájékoztatás kérése, az adatok kezelése (helyesbítése, törlése, zárolása)

9.1. Az Érintett

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását,
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 5 (öt) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 • a kezelése jogellenes,
 • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.3. Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a Pécsi Törvényszékhez fordulhat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. §-ban meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • tel: +36 (1) 391-1400
 • honlap: https://naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih(pont)hu

 

11. Egyoldalú módosíthatóság

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Vissza az "Írjon nekünk!" menühöz

Vissza a "Jelentkezés tanfolyamra" menühöz