Szakmai irányító (árufuvarozó) tanfolyam

IDE kattintva jelentkezhet árufuvarozó szakmai irányítói tanfolyamunkra

Aktuális változások:

2019. július 1-ével hatályba léptek az árufuvarozó vállalkozó szakmai irányítói alap- és továbbképzések módosított tantervi és vizsgakövetelményei. A legfontosabb változás, hogy az érintett szaktanfolyami képzéseket lezáró vizsgák során az írásbeli tesztlapos vizsgatárgyakat felváltják a számítógépes elméleti vizsgák. Ennek megfelelően az árufuvarozó vállalkozó képzéseken a 6 írásbeli tesztlapos vizsgatárgy helyett az eddigiekkel megegyező témakörökből 6 db, egyenként 20-20 kérdéses számítógépes elméleti vizsgát kell majd tenni a vizsgázóknak. A szóbeli és az esettanulmány vizsgák esetén a számonkérés módja nem változik.

A jelzett időponttól vizsgákat csak az alábbi vizsgahelyszíneken lehet tartani:

 • 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.
 • 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
 • 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.
 • 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4.
 • 2600 Vác, Arató u. 20. 9028 Győr, Tatai u. 3.
 • 4024 Debrecen, Széchenyi u. 46/B.
 • 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

 

A közlekedési hatóság a közúti árutovábbítási engedélyt, továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki abban az esetben, ha a kérelmező megfelel a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben és az 1071/2009/EK rendeletben foglalt feltételeknek (jó hírnév, szakmai alkalmasság, megfelelő pénzügyi helyzet).

A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési hatóság által e célra engedélyezett tanfolyami képzésen, és a képzést követően eredményes írásbeli és szóbeli vizsgát tesz.

Szakmai irányítói képesítést szaktanfolyami képzés nélkül szerezhet az a személy, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy 2009. december hó 4. napját megelőzően folyamatosan tíz éven keresztül szakirányú szakmai vezető beosztásban dolgozott közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végző, Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél.

A szakmai irányítók részére meghatározott időszakonként továbbképzést kell szervezni, melynek célja a szabályozásban időközben bekövetkezett változások megismertetése. A továbbképzést követő vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi, aki sikeres vizsga esetén a vizsgázó részére továbbképzési igazolást ad ki. A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány tíz év eltelte után csak - a tíz évnél nem régebben kiállított - továbbképzési igazolással együtt érvényes.

A gazdálkodó szervezet szakmai irányítására kijelölt személy általában csak egyetlen gazdálkodó szervezetnél láthat el szakmai irányítói tevékenységet, Abban az esetben lehet valaki egynél több gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító, ha a gazdálkodó szervezeteknek a székhelye és minden olyan telephelye, amelyre a kijelölt személy tevékenysége kiterjed, azonos település közigazgatási területén van. A kijelölt személy ilyen esetben is csak legfeljebb két gazdálkodó szervezetnél és összesen legfeljebb ötven jármű tekintetében lehet szakmai irányító.

Képesítések fajtái:

 • alap

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást is kíván végezni, és eddig ilyen képesítése még nem volt.

 • továbbképzés

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást is kíván végezni, és jelenlegi bizonyítványát 10 évvel ezelőtt szerezte.

A képzés a szakmai irányítók bizonyítványának megszerzésére irányul.

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • a vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg.

A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

Tantárgyak:

 • Jogi ismeretek,
 • Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek,
 • Munkaügyi ismeretek,
 • Árufuvarozási ismeretek,
 • Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek,
 • Vámismeretek,
 • A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek,
 • Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány).

A vizsga tárgyanként írásbeli tesztből, esettanulmány megoldásából, valamint tárgyanként szóbeli vizsgából áll.

A továbbképzést követő vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.

Hiányzások pótlása:

A tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.

A tanfolyam költségei (2021. január 1-től):

 • alaptanfolyam: 135 000 Ft + 53 600 Ft vizsga
 • továbbképzés: 109 000 Ft + 35 600 Ft vizsga

A bizonyítvány kiállításának díja: 2 500 Ft

A vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra. Jelenleg a hatályos 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet szerint 4 600 Ft/számítógépes elméleti vizsga, 5 000 Ft/gyakorlati vizsga, 8 000 Ft/esettanulmány.

A tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

Felmentések:

Mentesül az adott tárgyi (rész)vizsga alól az, aki a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1 sz. mellékletében megadott végzettséggel rendelkezik.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

Kapcsolódó tanfolyamaink: